Pravidla tipovací soutěže o kurz kávy 02. 11. 2016

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla a podmínky účasti v soutěži

 

1. Pořadatel soutěže

 

Pořadatelem soutěže „TIPOVACÍ SOUTĚŽ O KURZ KÁVY“ (dále jen „Soutěž“) je společnost CAFE ETERNITY, s. r. o., IČ: 26881187, se sídlem Karola Śliwky 27/4, Karviná - Fryštát, 733 01, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, C 51098 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

 

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

 

2. Trvání a místo soutěže

 

Soutěž se uskuteční ve dnech od 5.11. do 6. 11. 2016 23:59 na území České republiky.

 

Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/CafeEternity.cz (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook.

 

3. Podmínky účasti v Soutěži

 

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

 

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

 

4. Vyloučení ze soutěže

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

 

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

 

5. Průběh soutěže a výběr výherců

 

V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže. Pod tento příspěvek mohou v rámci soutěže uživatelé sociální sítě Facebook vložit komentář, do kterého vepíší svůj tip (odpověď) na otázku „Kolik zrníček se vejde do 500g balení naši nové kávy Agua Limpa?“. Každý uživatel smí vložit pouze 1 komentář s 1 tipem. Po ukončení soutěže vybere pořadatel 1 výherní komentář s nejbližším tipem, který odmění. Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

 

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

 

Výhry v soutěži jsou:  2 vstupy zdarma na kurz O kávě 11.11. v hodnotě 900 Kč úplně zdarma pro výherce.

 

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím sociální sítě Facebook. O předání výher bude výherce informován rovněž na sociální sítí Facebook.  Pokud výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

7. Osobní údaje

 

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

 

8. Další ustanovení

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

 

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

V Karviné dne 2.11. 2016

Články